Ataralgin por.tbl.nob.20

PDK 8595112610015
Výrobca GLENMARK
ATC PARACETAMOL, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIK
ŠUKL 0048888
FTS Bolest, teplota
Informácie Humánny liek
Stav skladom
Počet
2,68 €

Unikátna kombinácia aktívnych zložiek

 •  Paracetamol je účinné analgetikum, veľmi šetrné k zažívaciemu traktu
 • Guajfenezín zvyšuje vstrebávanie paracetamolu a tým zrýchľuje nástup účinku, uvoľňuje svaly v oblasti krčnej chrbtice a znižuje napätie
 • Kofeín zosilňuje účinok obsiahnutého paracetamolu, tlmí únavu a ospalosť

Uľavuje od nasledujúcich ťažkostí:

 •  Bolesť hlavy od krčnej chrbtice
 • Bolesť vyvolaná stresom
 • Bolesť vyvolaná únavou
 • Bolesť a stuhnutosť svalov v oblasti šije

Jeho výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

 Ataralgin tablety je liek na vnútorné použitie. Starostlivo čítajte písomnú informáciu. 1 sp.zn.sukls191677 / 2013

 Súhrn charakteristických vlastností lieku 1. Názov lieku

 ATARALGIN tablety 2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

 325 mg paracetamolu, Guaifenesinum 130 mg, Coffeinum 70 mg v 1 tablete

 Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1. 3. LIEKOVÁ FORMA

 tablety

 Biele až takmer biele tablety s deliacou ryhou.

 Deliaca ryha iba napomáha rozlomeniu pre ľahšie prehĺtanie, nie je určená k deleniu dávky. 4. Klinické údaje 4.1. Terapeutické indikácie

 Horúčka, najmä pri akútnych infekčných ochoreniach, bolesti hlavy, zubov, bolesti vertebrogénneho pôvodu, bolesti svalov alebo kĺbov pri chrípkových ochoreniach. 4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

 Perorálne podanie.

 Individuálne, 1 - 2 tablety, ďalej podľa potreby niekoľkokrát denne (v intervaloch najmenej štyroch-hodinových) do 6 tabliet denne.

 • Najvyššia jednotlivá dávka sú 3 tablety.

 Znížená funkcia obličiek a / alebo pečene

 Pri vážnom poškodení obličiek s klírensom kreatinínu <10 ml / min musí byť interval medzi jednotlivými dávkami najmenej 8 hodín. Pri klírens kreatinínu 10-50 ml / min musí byť interval medzi jednotlivými dávkami najmenej 6 hodín. Maximálna jednotlivá dávka je 1 tableta.

 •  U pacientov so zníženou funkciou pečene sa musí dávka znížiť a interval medzi jednotlivými dávkami predĺžený. U pacientov s ťažkou insuficienciou pečene je Ataralgin kontraindikovaný.
 •  U starších pacientov nie je potrebné zvláštne úprava dávkovania lieku. 4.3. Kontraindikácie

 

Známa precitlivenosť na liečivá alebo na niektorú z pomocných látok. Ťažké formy hepatálnej insuficiencie, akútna hepatitída, alkoholizmus, myasthenia gravis, myastenický syndróm. 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 •  Počas liečby Ataralginom sa nesmie piť alkoholické nápoje.

 Dávky paracetamolu, ktoré sú inak neškodné, môžu spôsobiť pri súčasnej konzumácii alkoholu poškodenie pečene. 2

 •  Dlhodobá konzumácia alkoholu významne zvyšuje riziko hepatotoxicity paracetamolu.

 Ataralgin sa má podávať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s poruchou funkcie pečene, pri závažnej renálnej insuficiencii (pozri časť 4.2) a u chorých s Gilbertovým syndrómom a s deficitom G-6-fosfátdehydrogenázy.

 Neodporúča sa súčasné podávanie liekov atakujúcich pečeň, najmä prípravkov s obsahom paracetamolu. Vyššia ako odporúčané dávky paracetamolu so sebou nesú riziko vážneho poškodenia pečene. Pri krátkodobej terapii je maximálna denná dávka paracetamolu u dospelých pacientov 4g. Pri dlhodobej terapii (nad 10 dní), by nemala celková denná dávka paracetamolu prekračovať 2,5 g.

 Prípravok nie je určený pre deti a mladistvých do 15 rokov. 4.5. Interakcie s inými liekmi a iné interakcie

 •  Hepatotoxické látky môžu zvyšovať možnosť kumulácie a predávkovania paracetamolu.
 •  Paracetamol môže zvýšiť hladinu kyseliny acetylsalicylovej a chloramfenikolu v plazme.

 Induktory mikrozomálnych enzýmov (predovšetkým rifampicín a fenobarbital) môžu zvýšiť toxicitu paracetamolu tým, že pri jeho biotransformácii vzniká vyšší podiel toxického epoxidu.

 Dávky guajfenezínu a kofeínu sú tak nízke, že interakcie s inými látkami by predstavovali len teoretickú možnosť. 4.6. Tehotenstvo a dojčenie

 Fertilita - štúdie chronickej toxicity paracetamolu u zvierat preukázali výskyt atrofie semenníkov a inhibíciu spermatogenézy, relevancia tohto nálezu u človeka však nie je známa.

 Tehotenstvo: Hoci paracetamol prestupuje placentárnu bariéru, nepreukázali sa u novorodenca pato-logické zmeny. Klinické štúdie u ľudí preukázali zvýšenie rizika spontánnych potratov a intrauterinného zastavenia rastu po aplikácii vyšších dávok kofeínu, takisto sa pozorovali fetálne arytmie. U zvierat boli pozorované abnormality skeletu s retardáciou rastu.

 •  Paracetamol prechádza do materského mlieka, u dojčaťa neboli preukázané patologické zmeny.

 Kofeín je distribuovaný v malých dávkach v materskom mlieku a u dojčaťa môže dôjsť k jeho kumulácii.

 Údaje o guajfenezínu nie sú známe.

 Liek sa preto neodporúča podávať počas tehotenstva a pri dojčení. 4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 •  Liek neovplyvňuje pozornosť 4.8. nežiaduce účinky
 •  Nežiaduce účinky paracetamolu a guajfenezínu sa v terapeutických dávkach vyskytujú len zriedkavo a s miernym klinickým priebehom.

Ataralgin je složený přípravek s protibolestivým účinkem obsahující paracetamol, guaifenezin a kofein. Protibolestivý účinek Ataralginu se projeví obvykle za 1/2-1 hodinu a trvá většinou 4 hodiny. Přípravek není vhodný pro děti a mladistvé do 15 let. Čtěte pozorně příbalový leták.

Odborný garanti: Mgr. Michaela Snídalová, Mgr. Zuzana Ringlová